Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement VTV de Brinken
LEDEN


Artikel 1
a) Door hun toetreding tot de vereniging verklaren de leden zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en het reglement van de VTV De Brinken, alsmede aan de bepalingen van alle overige besluiten en bepalingen welke op wettige wijze tot stand zijn gekomen.

b) Een lid kan als hoofdtuinder in zijn werkzaamheden worden ondersteund door een derde. Deze persoon kan lid worden van de vereniging en wordt daardoor medetuinder van hoofdtuinder die de tuin huurt. De medetuinder is volwaardig lid zonder eigen tuin en verklaart zich daarmee te onderwerpen aan de onder 1 a genoemde bepalingen. c) Indien de medetuinder aangeeft in aanmerking te willen komen voor een tuin, dan wordt hij/zij vervolgens opgenomen op de wachtlijst
Artikel 2
De leden aanvaarden de verantwoordelijkheid voor al hetgeen door hun op het complex verblijvende gezins- of familieleden, alsmede door als hun gasten op het terrein vertoevende personen, in strijd met de bepalingen van dit reglement en het tuinreglement, als bedoeld in artikel 9, wordt verricht.
Artikel 3
a) De leden dragen zorg dat hun correspondentieadres bij het secretariaat bekend is.
b) De leden moeten de AVG (privacywetgeving) ondertekenen en daarmee geven de leden wel of geen toestemming voor het verspreiden van persoonsgegevens (tuingegevens, adressen, foto’s, etc). Het verstrekken van persoonsgegevens mag alleen als het verenigbaar is met doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Artikel 4.
a) Bij toewijzing van een tuin, dient een borgsom te worden gestort. Deze wordt teruggestort na opzegging van het lidmaatschap en nadat de tuincommissie heeft vastgesteld dat de tuin schoon is opgeleverd.
b) De leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd die bestaat uit de volgende onderdelen:

1. verenigingscontributie

2. lasten verband houdend met het gebruik van de tuin

3. lasten verband houdend met het onderhoud van het complex
c) Een medetuinder betaalt bij aanmelding inschrijfgeld en is daarna uitsluitend verenigingscontributie verschuldigd

Artikel 5
a) Bij toewijzing van een tuin voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar is de volle jaarcontributie verschuldigd.
b) Bij toewijzing na 1 juni beslist het dagelijks bestuur over de verschuldigde contributie. Het bestuur geeft het dagelijks bestuur desgewenst richtlijnen voor de vaststelling.
c) Houdt iemand op lid van de vereniging te zijn, dan wordt geen restitutie in welke vorm ook gegeven.
d) Het bestuur is bevoegd van het bepaalde in het derde lid af te wijken.
Artikel 6
De tuinen worden telkenmale voor de duur van een verenigingsjaar in gebruik gegeven.
Artikel 7
De contributie en de andere jaarlijkse verplichtingen moeten uiterlijk op 1 februari zijn voldaan, tenzij in de algemene vergadering anders is overeengekomen.
Artikel 8 De leden zijn gehouden de bepalingen van het tuinreglement, dat op de website is gepubliceerd en permanent op het publicatiebord en in de schaapskooi op het complex is opgenomen, in acht te nemen
Artikel 9
Het tuinreglement wordt vastgesteld door het bestuur en bevat alleen bepalingen ten aanzien van het gebruik van de tuin en het gedrag op het complex. De algemene vergadering kan het bestuur richtlijnen geven met betrekking tot de inhoud van het tuinreglement.
Artikel 10
a) De leden dienen op verzoek van het bestuur een aantal uren per jaar beschikbaar te stellen voor het gemeenschappelijk onderhoud en overige werkzaamheden op het complex.
b) Leden die niet voldoen aan het verzoek deel te nemen aan het gemeenschappelijk onderhoud of de werkzaamheden, zullen bij de eerstvolgende jaarlijkse contributie aangeslagen worden voor een extra heffing
c) Leden die niet in staat zijn deel te nemen aan het gemeenschappelijk onderhoud of de werkzaamheden op het complex kunnen, ter beoordeling door het bestuur, worden vrijgesteld. Zij dienen hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur.
KANDIDAATLEDEN
Artikel 11

Om als kandidaat-lid van de vereniging te kunnen worden toegelaten moet een schriftelijke aanmelding bij de secretaris worden ingediend.
Artikel 12
De secretaris beoordeelt in eerste aanleg, namens het dagelijks bestuur, de toelating van kandidaat-leden.
Artikel 13
Het dagelijks bestuur kan de toelating weigeren of ongedaan maken en brengt dit in overleg met betrokkene desgewenst ter kennis van de algemene vergadering.
Artikel 14
Kandidaat-leden worden na ontvangst van het inschrijfgeld op de wachtlijst geplaatst en in deze volgorde voor een eventueel vrijgekomen tuin opgeroepen.
Bij weigering van de aangeboden tuin, kan het bestuur de plaats van het kandidaat-lid op de wachtlijst, opnieuw bepalen
Artikel 15
De kandidaat-leden betalen een inschrijfgeld van € 12,50
Zodra zij het lidmaatschap verwerven en een tuin in gebruik krijgen, gaan de kandidaat-leden de normale contributie en overige lasten betalen, conform artikel 4.
Artikel 16
Indien in de loop van een jaar een mutatie optreedt, die tot gevolg heeft dat een hogere contributie verschuldigd is, wordt de reeds in het kalenderjaar betaalde contributie in mindering gebracht op de alsdan verschuldigde jaarcontributie.
Artikel 17
Bij beëindiging van het kandidaat-lidmaatschap vindt generlei restitutie plaats.
BESTUUR
Artikel 18

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

de voorzitter

de secretaris

de penningmeester

de voorzitter van de in- en verkoopcommissie

de voorzitter van de tuincommissie
Artikel 19
Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de door de ledenvergadering genomen besluiten.
De taken en bevoegdheden van de bestuursleden zijn uitgewerkt in een taakbeschrijving. Deze beschrijvingen maken onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 20
Het dagelijks bestuur is bevoegd handelend op te treden in gevallen waarin het bestuur niet tijdig bijeengeroepen kan worden. Hiervan geeft het kennis aan het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering
VERGADERINGEN
Artikel 21 Het bestuur komt regelmatig bijeen. Uitgangspunt is om eenmaal per maand een bestuursvergadering te houden.
Artikel 22
De jaarvergadering heeft uiterlijk plaats in de maand mei van ieder jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
De datum wordt minstens zes weken van tevoren bekend gemaakt.
Artikel 23 Er worden op de jaarvergadering geen voorstellen behandeld die niet op de agenda voorkomen.
Plaatsing op de agenda vindt plaats indien voorstellen tenminste vier weken voor de vergadering zijn ingediend.
Artikel 24
Op de jaarvergadering worden uit de leden op voordracht van het bestuur gekozen:
a. De bestuursleden
b. kascontrolecommissie
Artikel 25
Elke commissie telt tenminste twee leden. Een van hen is voorzitter.
De voorzitter van de Tuincommissie en Inkoopcommissie maken deel uit van het bestuur.
Artikel 26
De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 27

Onroerende goederen, die bij het einde van het gebruik van de tuin niet van het complex zijn verwijderd, vervallen aan de vereniging, tenzij anders is overeengekomen of bepaald.
Artikel 28
Alleen de vereniging kan onroerende zaken overnemen van een lid.
Artikel 29
Het onderling ruilen van tuinen is alleen toegestaan met goedkeuring van het bestuur.
Artikel 30
Verhuur van de tuin of een deel daarvan door leden aan derden is niet toegestaan.
Artikel 31
Dit reglement is in werking getreden op 29 oktober 2021