Tuinreglement ‘met respect voor elkaar’

Artikel 1.
De ter beschikking gestelde tuinen zijn bedoeld om voor eigen gebruik groenten, bloemen of planten te kweken. Het kweken van groenten, bloemen of planten dient zodanig te geschieden dat de overige leden hier geen hinder van ondervinden. Het kweken van groenten, bloemen of plantensoorten in strijd met enig wetsartikel is verboden. In twijfelgevallen over de toelaatbaarheid, beslist het bestuur.
Artikel 2.
Fruitbomen, fruitstruiken en overige struiken mogen alleen worden geplant indien:
a. Voor fruitbomen is toestemming verkregen van de tuincommissie.
b. De fruitbomen, fruitstruiken en overige struiken voor 15 april van het jaar zijn teruggesnoeid.
c. De maximale hoogte voor fruitbomen 2,5 meter en voor fruitstruiken en overige struiken 1,5 meter bedraagt
d. De fruitbomen, fruitstruiken en overige struiken en het wortelgestel hiervan de aangrenzende tuinen op geen enkele wijze overlast bezorgen en minimaal 1 m. van de erfafscheiding staan.
Artikel 3.
Hoge eenjarige planten zoals zonnebloemen en mais, dienen zodanig gezaaid en geplant te worden dat geen overlast veroorzaakt wordt door overvloedige schaduw en dienen minimaal 1 meter van de erfafscheiding geplaatst te worden.
Artikel 4.
a.
Het bouwen van tuinhuisjes en andere opstallen is verboden. Wel is het toegestaan een gereedschapskist te plaatsen en een of meer kweekbakjes. De maximale afmetingen voor de kist is 300x60x60 cm. Kweekbakjes en andere toegestane bouwsels mogen niet hoger zijn dan 80 cm.
b. Het is toegestaan om tijdelijke bouwsels te plaatsen, op te bouwen na 1 maart van het jaar en uiterlijk af te breken voor 1 november van het jaar. De maximale hoogte bedraagt 200 cm en de maximale oppervlakte bedraagt 6 m2. Dit moet worden uitgevoerd in onopvallende kleuren opaal wit of transparant. Het tijdelijke bouwsel dient zodanig op de tuin geplaatst te worden dat het geen overlast van schaduw geeft op de aangrenzende tuinen.
c. Compostbakken van max. 100 cm hoog, dienen achter in de tuin geplaatst en afgedekt te worden. Voor hogere verplaatsbare compostbakken, zoals in de reguliere handel aangeboden, kan na schriftelijke aanvraag bij de tuincommissie ontheffing worden verleend.
d. Bouwsels voor gewasbescherming dienen te voldoen aan de volgende eisen:
i. Het gebruikte materiaal voor de gewasbescherming dient deugdelijk en in
overeenstemming met het tijdelijke karakter te zijn. Netten dienen in onopvallende kleuren te zijn, te beoordelen door het bestuur.
Netten hoger dan 80 cm (boven het maaiveld) dienen zwart te zijn.
ii. De hoogte en breedte van de gewasbescherming dient in overeenstemming met die van het te beschermen gewas te zijn
iii. Bouwsels die, naar het oordeel van het bestuur, als te opvallend en/of afwijkend van de gebruikelijke norm worden beoordeeld, zijn niet toegestaan
Artikel 5.
Als afscheiding tussen de tuinen is toegestaan:
a. Gaas met een maximale hoogte van 60 cm.
b. Roestvrije draad en paaltjes met een max. hoogte van 60 cm.
c. Een gezamenlijk pad zoals in onderling overleg af te spreken.
Artikel 6.
Het is op het terrein van de vereniging niet toegestaan:
a. Honden en katten bij zich te hebben of te houden.
b. In bedrijf zijnde radio’s of andere audio-apparatuur bij zich te hebben. (Stilte is de norm)
c. Afval te verbranden.
d. Met auto’s te rijden anders dan op de parkeerterreinen.
e. Zich met een ander voertuig sneller voort te bewegen dan 5 km/u
f. Materialen op te slaan die naar beoordeling van het bestuur, niets met tuinieren te maken hebben.
g. Zodanig materiaal op te slaan of beplanting aan te brengen dat hierdoor de omheining of beukenhaag beschadigd kan worden of de groei wordt belemmerd door zaailingen of uitlopers.
Artikel 7.
Een derde deel van de toegewezen tuin mag worden beplant met aardappelen.
Ieder najaar wordt op het publicatiebord in de schaapskooi aan gegeven welk deel van de tuin het komende jaar met aardappelen mag worden beplant.
Artikel 8.
Het tuincomplex mag niet betreden worden:
a. Van een uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopgang.
b. Door kinderen beneden 16 jaar zonder begeleiding van een volwassene.
Artikel 9.
De toegewezen tuin dient elk voorjaar uiterlijk 15 april schoon (zwart) te zijn en gereed voor beplanting. In het najaar dienen uiterlijk 1 november alle bouwsels voor geleiding (zoals bonenstaken e.d.) plat te liggen. De eventueel op de tuin aanwezige mest moet direct ondergewerkt of afgedekt worden. De tuinen moeten vrij van onkruid en in goede staat worden gehouden, zodanig, dat zij er te allen tijde net en ordelijk uitzien. Periodiek zal controle plaats vinden op naleving van dit artikel.
Artikel 10.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het onkruidvrij en schoon houden van zijn helft van het aangrenzende pad.
Artikel 11.
Op grond van het bepaalde in het huishoudelijk reglement dienen de leden, op verzoek van het bestuur, zich een aantal uren per jaar beschikbaar te stellen voor gemeenschappelijk onderhoud en overige werkzaamheden op het complex.
Artikel 12.
Composteerbaar afval mag alleen op de eigen tuin worden verwerkt. Bij de mulch-methode dient het te gebruiken mulch volledig versnipperd te worden verwerkt. De inhoud van zowel een open als dichte (compost)bak dient uiterlijk 15 april van elke jaar verwerkt te zijn.
Het storten van composteerbaar afval op of rondom het complex is ten strengste verboden.
Artikel 13.
De hekken dienen na doorgang, steeds afgesloten te worden door ze op slot te draaien.
De deur van de schaapskooi moet bij het verlaten worden afgesloten en op slot gedraaid.
Artikel 14.
a. Aan elk lid wordt elk jaar opnieuw een tuin ter beschikking gesteld. Stilzwijgend is dit ieder jaar dezelfde tuin. Indien het bestuur hiervan af wil wijken of de tuin niet opnieuw ter beschikking wil stellen, zal dit uiterlijk 1 december schriftelijk aan betrokkene gemeld worden.
b. Indien een ingeschreven tuin lid (hoofdtuinder) niet meer in staat is zelf de toegewezen tuin te bewerken, kan dit overgedragen worden aan een gezinslid (voorkeursrecht).
Artikel 15.
De watertappunten staan ter beschikking van alle leden. Het is echter verboden een waterslang op de tappunten aan te sluiten voor het besproeien van de tuin. Omdat er geen riolering is maar slechts een zinkput, is het wassen van groenten e.d. onder de kraan verboden.
Men dient er rekening mee te houden dat de tappunten in het najaar en de winter worden afgesloten teneinde vorstschade te voorkomen. Tijdens erg warme en/of droge periodes dient het sproeien van de tuin plaats te vinden voor 10.00 uur en na 16.00 uur.
Artikel 16.
Het bestuur en de tuincommissie hebben te allen tijde het recht de tuinen te betreden teneinde controle uit te voeren op juiste naleving van het tuinreglement. De leden zijn gehouden de aanwijzingen van het bestuur in deze op te volgen.
Artikel 17.
De leden zijn gehouden de bepalingen van het tuinreglement in acht te nemen. Ieder nieuw lid ontvangt bij inschrijving een exemplaar van dit reglement. Een exemplaar van het reglement zal permanent op het publicatiebord in de schaapskooi aanwezig zijn alsmede op de website www.vtvdebrinken.nl . Leden die zich niet aan de bepalingen houden zullen een schriftelijke waarschuwing krijgen om een en ander binnen 14 dagen in orde te maken. Na twee achtereenvolgende waarschuwingen neemt het bestuur maatregelen tegen het betrokken lid om overtredingen van het reglement in de toekomst te voorkomen.
Artikel 18.
Bij het beëindigen van de tuin voortvloeiend uit het opzeggen van het lidmaatschap of anderszins gelden de volgende regels:
a. De tuin dient geheel ontruimd en ontdaan van onkruid te worden opgeleverd.
b. Alle goederen, welke na beëindiging van de tuin, op of in de tuin worden achter gelaten, zullen geacht worden aan de vereniging te zijn afgestaan. Het bestuur zal over deze goederen kunnen beschikken zonder daarvoor enige vergoeding aan het (ex) lid behoeven te geven of daarvoor enige verantwoording verschuldigd te zijn
c. Onverminderd het gestelde in voorgaande art. 16 b, heeft het bestuur het recht op kosten van het (ex) lid de tuin onkruidvrij te laten maken en/of de goederen te laten verwijderen.
d. De sleutel die toegang geeft tot het complex en schaapskooi dienen door het (ex) lid te worden ingeleverd bij de tuincommissie.